AIFMD herziening

AIFMD

De richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD of Richtlijn 2011/61/EU) creëert een alomvattend regelgevings- en toezichtkader voor het beheer en de marketing van private equity, durfkapitaal en andere alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) in de Europese Economische Ruimte. De geharmoniseerde Europese normen voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM's) hebben tot doel de transparantie van de activiteiten van AIFM's en de door hen beheerde fondsen te vergroten voor beleggers en overheden. De AIFMD is op 22 juli 2011 in werking getreden.

 

De praktische toepassing van de AIFMD wordt beïnvloed door andere wetteksten. In de eerste helft van 2019 bereikten de EU-instellingen overeenstemming over een nieuwe horizontale maatregel om grensoverschrijdende kapitaalinvesteringen in de EU te vergemakkelijken en te verbeteren. Een van de maatregelen in de nieuwe richtlijn, die vanaf augustus 2021 van toepassing zal zijn in alle EU-lidstaten, is een EU-brede aanpak van de pre-marketing van beleggingsfondsen.

 

Welke invloed heeft dit op private equity?

De AIFMD is het stuk EU-wetgeving met verreweg de grootste directe impact op de private equity- en durfkapitaalsector, met name fondsbeheerders (ongeacht of ze al dan niet in de EU zijn gevestigd of aan de minimumdrempel voldoen) en Europese LP's. De richtlijn is rechtstreeks van toepassing op beheerders van private-equityfondsen met een beheerd vermogen van meer dan € 500 miljoen en stelt hen in staat hun fondsen gemakkelijker in de hele EU te beheren en op de markt te brengen via één enkel paspoort voor de interne markt. Om van deze toegang te profiteren, moeten fondsbeheerders een vergunning hebben bij hun nationale bevoegde autoriteiten en moeten ze voldoen aan strikte operationele vereisten op het gebied van bewaarders, waardering, kapitaalvereiste, openbaarmaking, beleggersrapportage en beloning. Hoewel fondsbeheerders met minder dan € 500 miljoen onder beheer zijn vrijgesteld van de volledige vereisten van de AIFMD, zijn ze nog steeds onderworpen aan een vereenvoudigd registratie- en rapportageregime.

 

Voortgang

Op 25 november 2021 is een herziening van het AIFMD-kader gepresenteerd, waarin op verzoek van de sector belangrijke wijzigingen zijn aangebracht:

  • Delegatie: aanvullende rapportagevereisten en grotere rol voor ESMA bij het toezicht op delegatieactiviteiten, verduidelijking van het aantal personen dat in dienst moet zijn bij de abi-beheerder
  • Regels voor het initiëren van leningen/liquiditeit: nieuwe instrumenten voor liquiditeitsbeheer voor open-end fondsen
  • Rapportage: wijzigingen in de openbaarmaking van vergoedingen
  • Bewaarders: autoriteiten toe te staan ​​dat bewaardiensten zich in een andere lidstaat bevinden

De Raad (in juni 2022) en het Europees Parlement (in januari 2023) zijn het nu eens geworden over hun respectieve amendementen op de evaluatie en de onderhandelingen zullen plaatsvinden in Q1/Q2 van 2023. Over het algemeen hebben de onderhandelaars de tekst over het algemeen flexibeler gemaakt voor de industrie, in het bijzonder het versterken van de belangrijke rol die delegatie speelt in onze industrie.

 

Nieuwe regels gelden pas in 2025.