Reactie NVP op regeerakkoord

De NVP denkt dat het regeerakkoord in z’n algemeenheid perspectief biedt voor de BV Nederland. Door een verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kiest het kabinet voor een land dat werken en ondernemen beloont. Dat is positief.

De NVP juicht het toe dat het kabinet verder gaat met de voorgenomen oprichting van InvestNL, de nieuwe nationale investeringsinstelling, en dat de gebruikelijk loonregeling geëvalueerd gaat worden met de nadrukkelijke  toevoeging dat dan gekeken gaat worden of het makkelijker gemaakt kan worden opties aan medewerkers van startups en scaleups uit te geven. De NVP pleitte hier, samen met StartUpDelta, recent nog voor in haar brief aan de Informateur.

Het kabinet kiest verder voor een generieke renteaftrekbeperking. De maatregel is specifiek dat maar tot 30% van de EBIDTA afgetrokken mag worden, met een drempel van 1 miljoen. Het kabinet zegt ook expliciet dat enkele bestaande renteaftrekbeperkingen afgeschaft kunnen worden. Het is even afwachten waar precies op wordt gedoeld, maar het is de verwachting dat in ieder geval bepaling 15ad dan afgeschaft kan worden.

Wij pleitten al langer voor een vereenvoudiging van de regel voor renteaftrek. De huidige praktijk is namelijk complex. Wel denken wij dat de 30%-regel zoals nu voorgesteld erg pro-cyclisch kan werken. Juist in een situatie waar het resultaat van een onderneming onder druk staat heeft de onderneming alle kasstromen nodig, inclusief de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente. Indien deze beperking jaarlijks wordt getoetst zal een onderneming die voorheen een rentelast had van minder dan 30% van EBITDA na verslechtering van het resultaat wel onder deze beperking vallen met een additionele belastingdruk tot gevolg, net in de periode dat de kasstroom verslechtert.

Om MKB-bedrijven en snelle groeiers te ontzien pleiten we er in ieder geval voor de drempel te verhogen naar €3 mln. Dit is ook in Duitsland gebeurd vlak na de invoering van de maatregel.

De komende tijd zal de NVP een ronde maken langs alle relevante nieuwe bewindspersonen en kamerleden om haar standpunten verder toe te lichten.

Tags:
2018-07-13 09:28:05