Privacy Policy


Privacy Policy

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens en de privacy van bezoekers aan onze website. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Dat houdt onder andere in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • De NVP is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van bezoekers van onze website verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018. De algemene privacy policy treft u hier.

WEBSITE PRIVACYVERKLARING

WELKE INFORMATIE VERZAMELT DE NVP?

Elektronische identificatiegegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons. Wanneer u de website bezoekt registreert de server van de NVP uw IP-adres en de datum, tijd en duur van uw bezoek. Een IP-adres is een toegewezen nummer dat uw computer in staat stelt te communiceren met het internet. Ook registreert de server andere elektronische identificatiegegevens zoals informatie over uw browser, apparaat, besturingssysteem en platform.

Cookies
De website van de NVP maakt enkel gebruik van strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor het juist functioneren van de website. De website maakt geen gebruik van prestatiecookies of cookies van derden.

Informatie die u zelf verstrekt
U bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken voor de publiek toegankelijke delen van onze website. U kunt er wel voor kiezen deze gegevens te verstrekken indien u het contactformulier op onze website invult.

HOE GEBRUIKT DE NVP DEZE INFORMATIE?

Elektronische identificatiegegevens en cookies
De NVP gebruikt deze informatie alleen voor het beheer van de website en ter voorkoming van misbruik ervan. De NVP gebruikt deze informatie niet om statistische data te verzamelen over het gebruik van haar website.

Informatie die u zelf verstrekt
Als u het contactformulier op onze website invult zal de NVP de verstrekte gegevens enkel gebruiken om contact met u op te nemen.

HOE BESCHERMT DE NVP UW GEGEVENS?

De NVP beschermt persoonsgegevens middels technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De NVP neemt passende maatregelen, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, de kosten van implementatie, evenals de aard, de reikwijdte, de context, de doeleinden van de verwerking en de risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

De NVP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat wij niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op.