Persbericht: maatschappij en economie gebaat bij private equity

Originele publicatiedatum: 13/04/2017

For English press release, see below

Amsterdam, 13 april 2017

Maatschappij en economie gebaat bij private equity
Sector gaat meer communiceren, actualiseerde haar gedragscode en schreef een document voor ondernemingsraden.

De Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, stuurde 13 april het onderzoek ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’ naar de Tweede Kamer. De onderzoekers concluderen dat private equity, oftewel een participatiemaatschappij, doorgaans waarde creëert voor de maatschappij[1] en dat er veel aanwijzingen zijn dat zij een positieve invloed heeft op de economie.[2] Daarnaast vinden de onderzoekers dat niet aangetoond kan worden dat participatiemaatschappijen slecht zijn voor werknemers en andere stakeholders[3].

Dit onderzoek, uitgevoerd door o.a. Arnoud Boot, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, werd door minister Dijsselbloem toegezegd aan de Tweede Kamer tijdens het Notaoverleg van 21 maart 2016 waar hij in debat ging over de initiatiefnota van Nijboer over participatiemaatschappijen.

De onderzoekers concluderen dat het belang van participatiemaatschappijen blijvend is gestegen[4]. Participatiemaatschappijen dragen bij aan een betere allocatie van middelen en zij hebben een gemiddeld positief effect op de operationele prestaties en groei van ondernemingen waarin zij investeren[5]. Ook de ontwikkeling in het aantal werknemers reflecteert deze groei[6], aldus de onderzoekers. Ook geven de onderzoekers aan dat participatiemaatschappijen het gebruik van schuldfinanciering goed weten te managen en dat dit in Europa niet leidt tot meer faillissementen dan bij vergelijkbare bedrijven zonder participatiemaatschappij[7]. Tevens zijn asset stripping en de uitbetaling van superdividenden geen structureel verschijnsel en is er geen reden aan te nemen dat gewenste investeringen achter blijven[8]. ‘Met dit onderzoek is een grote hoeveelheid aan data en literatuurstudies gebundeld en toegankelijk gemaakt. Dit is een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijke debat. Populaire mythes over schuldfinanciering, faillissementen en verlies van werkgelegenheid zijn ontkracht’ aldus Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Bij een onderzoek uit 2007, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit, werden al soortgelijke conclusies getrokken. ‘De effecten van private equity investeerders […] op de economie en bedrijven zijn gemiddeld genomen positief’. Dat het huidige onderzoek wederom zulke positieve bevindingen laat zien, verbaast de NVP niet. ‘De sector is de afgelopen 10 jaar professioneler en transparanter geworden en tekortkomingen zijn aangepakt. Dat blijkt nu ook uit de onderzoeksresultaten. De sector is volwassen en heeft een toegevoegde waarde voor Nederland’, aldus Jorritsma.

Het onderzoek komt daags nadat de NVP drie sectorinitiatieven aan de Tweede Kamer presenteerde. De sector gaat meer communiceren, actualiseerde haar gedragscode en schreef een document voor ondernemingsraden[9].


Meer informatie
NVP – Marc van Voorst tot Voorst, plaatsvervangend directeur, 020-5712270, vanvoorsttotvoorst@nvp.nl, www.nvp.nl


[1] Pagina 71, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[2] Pagina 89, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[3] Pagina 30, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[4] Pagina 28, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[5] Pagina 15, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[6] Pagina 32, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[7] Pagina 15, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[8] Pagina 17, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[9] https://nvp.nlnieuws_detail/persberichtsectorinitiatievennvptk/


Download het persberichtOnderzoek in de media:

'Failissementsrisico private equity beperkt'Het Financieele Dagblad, donderdag 13 april 2017

'NVP: Maatschappij en economie gebaat bij private equity'Financial Investigator, vrijdag 14 april 2017

'Onderzoek: 'sprinkhaneninvesteerders' private equity niet louter slecht'Trouw, zaterdag 15 april
PRESS RELEASE

Amsterdam, May 4th 2017

Society and economy benefit from private equity

Sector commits to more communication, updated its code of conduct and published a document for works councils.

On April 13th, the Dutch Minister of Finance, Jeroen Dijsselbloem, sent the study ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’ (Private equity in the Netherlands: a stakeholder perspective) to the House of Representatives. In the 138 page study, the researchers concluded that private equity generally creates value for society[1] and found numerous indications it has a positive influence on the economy[2]. In addition, the researchers anticipate it cannot be claimed private equity is bad for employees and other stakeholders[3].

This study, performed by Arnoud Boot et al, professor at the University of Amsterdam, was committed to the House of Representatives by Dijsselbloem during a consultation on March 21st 2016, where the private members’ bill of Nijboer about private equity was discussed.

The researchers concluded the importance of private equity has increased consistently[4]. Private equity contributes to a better allocation of resources and has, on average, a positive effect on operational performance and growth of businesses in which they invest[5]. The development of employment numbers also reflect this growth[6], the researchers say. In addition, the researchers indicate that private equity firms are well able to manage debt financing and that this does not lead to more bankruptcies in comparison to similar businesses without a private equity shareholder[7]. Furthermore, asset stripping and payout of superdividend are no structural phenomena and there is no reason to assume desired investments lag behind[8]. ‘With this study a vast amount of data and literature studies is bundled and made available. It is a valuable contribution to the public debate on this topic, that contradicts popular myths about debt financing, bankruptcies and loss of employment’, says Annemarie Jorritsma, former Deputy Prime Minister and chairman of the Dutch Private Equity and Venture Capital Association (NVP).

In a study from 2007, carried out by the Eramus University, similar conclusions were drawn. ‘The effect of private equity investors […] on the economy and businesses are positive on average’. It comes as no surprise to the NVP that the current study, once more, shows positive findings. ‘The sector has professionalised, has become more transparent and tackled its shortcoming in the past ten years. The study findings prove this. The sector has matured and is of added value to the Netherlands’, Jorritsma says.

The study was published following the three sector initiatives the NVP presented to the House of Representatives. The sector committed to communicate more, updated its code of conduct, and wrote a document for works councils[9].

More information

NVP – Marc van Voorst tot Voorst, Deputy Director, 0031629099544, vanvoorst@nvp.nl, www.nvp.nl


[1] Pagina 71, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[2] Pagina 89, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[3] Pagina 30, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[4] Pagina 28, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[5] Pagina 15, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[6] Pagina 32, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[7] Pagina 15, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[8] Pagina 17, ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

[9] https://nvp.nlnieuws_detail/persberichtsectorinitiatievennvptk/

Tags: archief
2020-05-15 14:08:07