'Een miljoenennota met aandacht voor het investeringsklimaat?'

Originele publicatiedatum: 18/09/2015

De NVP is positief over de miljoenennota die het kabinet deze week heeft gepresenteerd.

Het kabinet is voor verdere verbreding en verdieping van financieringsmogelijkheden voor projecten en ondernemers die nu nog in belangrijke mate afhankelijk zijn van bankfinanciering. Het ondersteunt de toegang tot (risico)kapitaal voor bedrijven en de ontwikkeling van alternatieve vormen van financiering. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen het verder herstel van groei en werkgelegenheid. De NVP acht het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie.

Investeren fiscaal aantrekkelijk
De NVP ziet met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Dit kan een veelvoud aan investeringen in starters en MBK bedrijven opleveren. De NVP gaat graag in gesprek over de verdere invulling van de regeling.

Extra aandacht voor startups

De NVP steunt het initiatief het startup ecosysteem te versterken. Hiertoe werkt zij actief samen met StartupDelta. Samen met haar leden zal zij bediscussiëren hoe hier een grotere bijdrage aan geleverd kan worden.

Tags: archief
2020-05-15 13:07:44