Basis van anti-witwaswetgeving (AML) voor beheerders van beleggingsinstellingen; verantwoordelijkheid en beleid

11 APRIL 2024
Tijd | 9:00 – 12:00
Locatie | De Brauw Blackstone Westbroek - Amsterdam
Kosten | €370,-

 

Inleiding
Anti-witwaswetgeving is in Europa en op nationaal niveau volop in beweging. De rol van bestuurders en hoofd compliance van beheerders van private equity en venture capital beleggingsinstellingen krijgen steeds meer de aandacht, zowel van de toezichthouder als in de media. Bestuurders en hoofd compliance hebben te maken met toenemende verantwoordelijkheden en met meer (gedetailleerder) regelgeving.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is van toepassing op vergunningplichtige en op niet-vergunningplichtige beheerders. De toezichthouder AFM intensiveert onderzoek op een juiste naleving van de wettelijke verplichtingen.


Door het volgen van deze bijeenkomst wordt voldaan aan de periodieke opleidingsplicht als bedoeld in art. 35 Wwft.

Leerdoelen
Het inzicht geven in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuurders en de compliance officer op grond van de Wwft en daarmee verband houdende (Europese) regelgeving en jurisprudentie. Daarbij wordt mede aandacht geschonken aan de implementatie daarvan in beleid.
De bijeenkomst wordt mede vormgegeven op basis van zelf ingebrachte leerdoelen.

Inhoud training

  • Verhouding AML verantwoordelijk bestuurder tot collegiale verantwoordelijkheid bestuur
  • Effectieve invulling compliance functie en audit functie
  • Opstellen van beleid mede in het licht van de uitvraag en de risico analyse
  • (On)mogelijkheden van uitbesteding cliëntenonderzoek
  • Bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving

Praktische zaken

Voor wie
Hoofd compliance en bestuurders van beheerders van private equity en venture capital beleggingsinstellingen.

Trainingsdata

  • 11 april 2024 9.00 – 12.00 uur, aansluitend lunch

Locatie
Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ AMSTERDAM

Kosten
€ 370,-

Groepsgrootte
maximaal 20 deelnemers

Opleidingsduur
1 dagdeel

Contact
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.