Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
NVP: De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, gevestigd aan de Noordhollandstraat 71, 1081 AS te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 40411289.
Activiteit: een training of event, verzorgd door de NVP al dan niet in samenwerking met een andere partij.
Deelnemer: een persoon die zich inschrijft voor een Activiteit.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten. Afwijkingen dan wel aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheden, gelden de anders overeengekomen afspraken mits uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd. Met het invullen van het aanmeldingsformulier, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden die de volledige afspraken tussen partijen weergegeven voor wat betreft de desbetreffende Activiteit.

Totstandkoming
De overeenkomst tussen de NVP en de Deelnemer komt tot stand door inschrijving voor deelname aan een Activiteit middels aanmelding via de website van de NVP via een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Door digitale verzending van het aanmeldingsformulier, stemt de Deelnemer in met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de Activiteit door de NVP. De inschrijving wordt enkel definitief:

  • wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de Activiteit door te laten gaan;

  • wanneer er nog plaats is in de desbetreffende Activiteit, en;

  • wanneer de volledige kosten voor deelname voor aanvang van de Activiteit is voldaan.

Wijziging en annulering
Deelname is op volgorde van inschrijving. Na inschrijving ontvangt de Deelnemer een bevestiging van deelname aan de desbetreffende Activiteit. Indien een Activiteit vol is, wordt de Deelnemer daarover geïnformeerd en op een wachtlijst geplaatst. Indien deelname aan de desbetreffende Activiteit niet mogelijk is, zal in nader overleg met de Deelnemer naar een passende oplossing worden gezocht. Indien mogelijk, zal de Deelnemer worden ingeschreven voor deelname aan een andere (vergelijkbare) Activiteit onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke Activiteit.

De NVP behoudt zich te allen tijde het recht om het tijdstip, de locatie en de plaats van de Activiteit te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen. In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor de NVP genoodzaakt is om de Activiteit te wijzigen dan wel te annuleren, zal de NVP de Deelnemer onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen, waarna partijen gezamenlijk naar een voor beide partijen passende oplossing zullen zoeken.

Bij onverhoopte verhindering van deelname aan de zijde van de Deelnemer is het mogelijk dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een vervanger uit de organisatie van degene die zich had aangemeld. Voorwaarde is dat de vervanger qua kennisniveau vergelijkbaar is met de oorspronkelijke Deelnemer dan wel een vergelijkbare positie in de organisatie inneemt en tevens binnen het deelnemersprofiel van de activiteit past.

Na inschrijving voor een Activiteit kan gedurende een periode tot 6 weken voor aanvang van de Activiteit kosteloos schriftelijk worden geannuleerd. Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk (per post, e-mail) mogelijk. Van zes weken tot drie weken voor aanvang van de Activiteit bedragen de annuleringskosten 25% van het totaalbedrag. Daarna zijn de volledige kosten van deelname aan de Activiteit verschuldigd.

Eventuele terugbetaling, voortkomend uit tijdige annulering, van reeds voldane kosten voor deelname geschiedt binnen 30 dagen op het bij de NVP reeds bekende bankrekeningnummer van Deelnemer.

Prijzen en facturering
De prijzen voor Activiteiten worden vooraf vastgesteld. De NVP heeft het recht prijzen van Activiteiten gemotiveerd te wijzigen. De kosten voor Activiteiten zijn vrijgesteld van BTW, omdat de NVP geregistreerd is bij het CRKBO.
Indien kosten verbonden zijn aan een Activiteit, ontvangt de Deelnemer daarvoor een factuur na inschrijving. Deze dient 30 dagen na facturering en uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de Activiteit te zijn betaald. Indien bij aanvang van de Activiteit niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de Activiteit opgeschort, totdat de volledige kosten voor deelname zijn voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte informatie wordt door de NVP, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De NVP zal deze informatie alleen gebruiken om de inschrijver te (blijven) informeren over haar Activiteiten en/of de daar aan gerelateerde informatie, met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is vastgesteld.
Intellectuele eigendomsrechten
Eventueel materiaal ten behoeve van de Activiteit wordt tijdens de Activiteit aan de Deelnemer verstrekt. Op dit materiaal berusten copyrights voor eigen gebruik. Het is de Deelnemer niet toegestaan het hem/haar verstrekte materiaal zonder toestemming van de NVP te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

Aansprakelijkheid
De NVP betracht ten aanzien van al haar Activiteiten de uiterste zorg.

Toepasselijk recht, geschillen- en klachtenregeling en bevoegde rechter
Deze algemene voorwaarden en alle uit de tussen de NVP en de Deelnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen worden beheerst door het Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Klachten over de uitvoering van de Activiteiten, dienen door de Deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij het secretariaat van de NVP via de e-mail: info@nvp.nl. De NVP zal er alles aan doen om de klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen.
Bij behandeling van de klacht treedt de klachtenregeling van de NVP in werking die op te vragen is bij het bureau van de NVP. Van iedere ingediende klacht wordt een dossier aangelegd.
Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan het geschil aan de gewone rechter worden voorgelegd.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via de website van de NVP: www.nvp.nl