Belangenbehartiging


Dossier zorg

Zorg
Een goede gezondheidszorg is belangrijk voor iedereen. Goede zorg is echter duur. In 2023 overstegen de zorgkosten in Nederland voor het eerst de 100 miljard euro grens. De verwachting is dat de kosten in de toekomst verder stijgen. Dit komt o.a. door een vergrijzende bevolking, inflatie en stijgende lonen. Private investeringen kunnen bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg. 

Private equity investeerders brengen kapitaal, kennis en netwerk in. Hiermee wordt geïnvesteerd in kwaliteit en toegankelijkheid, worden operationele verbeteringen doorgevoerd en inefficiënties verminderd. Dit leidt tot betere, meer doelmatige en kostenefficiënte gezondheidszorg. De toegang tot kwalitatieve zorg wordt vergroot.

Venture capital investeringen ondersteunen de groei van start-ups en dragen bij aan innovaties, zoals bijvoorbeeld nieuwe zorgconcepten. Nederlandse zorginnovaties zoals telemedicine, e-health platforms en geavanceerde diagnostische tools versterken de nationale gezondheidszorginfrastructuur.

Het Nederlandse zorgecosysteem beschikt over een unieke combinatie van zorginvesteerders, universitaire medische centra en onderzoeksinstituten. Zij bundelen kapitaal, getalenteerde professionals en hoogwaardig onderzoek. Dit leidt tot Nederlandse succesverhalen op het gebied van goede zorg. 

Cijfers private equity en venture capital in de zorg
In 2022 is 463 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse zorgondernemingen
Tussen 2007 en 2022 is 5,8 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse zorgondernemingen

In 2022 is 234 miljoen geïnvesteerd in Nederlandse biotechnologie 
Tussen 2007 en 2022 is 1.16 miljard geïnvesteerd in Nederlandse biotechnologie

Onderzoeken
De afgelopen jaren zijn maatschappelijke discussies gevoerd over private investeringen in publiek gefinancierde sectoren. Dit heeft geleid tot onderzoeken naar private equity in de zorg in den breedte, de jeugdzorg en kinderopvang. Enkele bevindingen en de link naar de rapporten staan hieronder.

Zorg
EY deed in opdracht van de minister van VWS onderzoek naar private equity in de zorg. Het onderzoek concludeerde:

Impact Private Equity in de zorg op kwaliteit 
Uit het onderzoek blijken geen aantoonbare verschillen op de onderzochte indicatoren tussen zorginstellingen met PE-participatie en die zonder PE-participatie. 

Impact Private Equity in de zorg op toegankelijkheid 
Uit het onderzoek blijken geen aantoonbare verschillen op de onderzochte indicatoren tussen zorginstellingen met PE-participatie en die zonder PE-participatie. 

Impact Private Equity in de zorg op betaalbaarheid 
Uit het onderzoek blijken geen aantoonbare verschillen op de onderzochte indicatoren tussen zorginstellingen met PE-participatie en die zonder PE-participatie.

Lees het hele onderzoek hier.

Jeugdzorg
Er is in beperkte mate sprake van private equity in de jeugdzorg. Slechts 2% (2021) en 5% (2022) van de zorgopbrengsten in de jeugdzorgsector komt bij private equity gesteunde ondernemingen terecht. Deze ondernemingen scoren relatief goed in het onderzoek. Zo is er bij deze groep vrijwel geen sprake van dividenduitkeringen (slechts éénmaal), hebben zij vaker een cliëntenraad en beschikken zij vaker over een accountantsverklaring dan vergelijkbare jeugdhulpaanbieders. 

Uit kwalitatief onderzoek komt naar voren dat gemeenten vaststellen dat de partijen met private equity als aandeelhouder zich meer dan gemiddeld richten op het verbeteren van zorg door innovatie, het realiseren van snellere doorstroom van patiënten en tenslotte investeringen faciliteren waarvoor banken terughoudend zijn. 

Relevant te noemen is dat de onderzoekers een red flags systeem hebben opgetuigd, waarin flags zitten die in principe helemaal geen probleem hoeven aan te duiden. De onderzoekers geven dit zelf ook aan, maar dit kan de lezer wel makkelijk tot bepaalde conclusies brengen.

Lees het hele rapport hier.

Kinderopvang
De rol van private equity in de publiek gefinancierde kinderopvangsector werd ook onderzocht. Ongeveer 12% van de totale markt was in 2022 in handen van private equity. Deze ondernemingen scoren relatief goed in het onderzoek. Ze overtreden minder vaak kwaliteitsregels dan andere grote kinderopvangorganisaties en zij betalen geen dividenden aan de private equity eigenaren. 

Er zijn geen verschillen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, in pedagogische kwaliteit en in de groei van het aantal kindplaatsen. Ook zijn er geen wezenlijk verschillen in de ervaringen van ouders en medewerkers. Aan private equity gelieerde organisaties hebben wel hogere prijzen en zitten vaker in goede wijken. De private equitypartijen die in de kinderopvangsector actief zijn komen vooral uit Nederland en België.

Lees het hele rapport hier.