Belangenbehartiging


Dossier coronavirus

Inzicht in relevante steunmaatregelen per onderneming
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Coronacalculator gelanceerd, waarmee je direct inzicht krijgt in de relevante steunmaatregelen van overheden en financiële instellingen.

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers
Op 7 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat ze in eerste instantie €100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen gaan deze Corona-OverbruggingsLening verstrekken.

Begin juli is deze regeling uitgebreid. Volgend op het opgehoogde budget voor de COL van € 200 miljoen in mei, is begin deze maand formeel akkoord gekomen vanuit Brussel op de vormgeving van de COL 2.0.

De deadline voor het indienen van een aanvraag door ondernemers is verlengd tot 1 oktober a.s. Voor het afwegen van ingediende aanvragen zal de tender-systematiek worden toegepast en derden mogen optreden als cofinancier in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier of nog geen sprake is van externe aandeelhouders (in tegenstelling tot COL 1.0).

De tender-systematiek houdt in dat de aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober 2020 in drie tijdsblokken tegenover elkaar zullen worden afgewogen, waarbij naast de formele criteria tevens gekeken zal worden naar kwalitatieve criteria (het aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie).

De drie tijdsblokken zijn als volgt: i) 20 mei tot 1 juli 2020, ii) 1 juli tot 16 augustus 2020 en iii) 16 augustus tot 1 oktober 2020. Eventuele honorering van aanvragen uit iedere periode vinden plaats na de uiterste datum van ieder tijdsblok, met een maximum van 3 weken na deze datum. Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat minimaal € 50 miljoen beschikbaar zal zijn.

Kijk voor meer informatie op: ROM-Nederland.nl en Techleap.nl.

Relatie met banken 
De banken hebben omvangrijke steunmaatregelen aangekondigd. We kregen van leden het signaal dat private equity-portefeuillebedrijven anders worden behandeld dan andere bedrijven en dat er verschillen lijken te zijn tussen banken onderling.

Zo kregen leden te horen dat ze zelf bij moesten storten of garanties moesten afgeven ‘omdat het private equity-owned bedrijven zijn’, dat de onderneming geen gebruik mocht maken van de BMKB-regeling ‘omdat het bedrijf private equity-backed is’. Ook werd verondersteld dat in het verleden dividenduitkeringen waren gedaan, terwijl dit niet was gebeurd. Vooralsnog dragen banken in de BMKB-c regeling en andere garantieregelingen zelf een deel van het risico waardoor zij zich aan voorwaarden moeten houden en per dossier afwegingen moeten maken: dat leidt tot vertraging en tot afwijzingen, waar dat b.v. in Duitsland niet het geval is.

Natuurlijk nemen onze leden hun verantwoordelijkheden als het gaat om het helpen van hun portefeuillebedrijven. De situaties bij veel portefeuillebedrijven zijn echter urgent en snelheid is geboden. Bedrijven zouden onder gelijke omstandigheden van dezelfde regelingen gebruik moeten kunnen maken, onafhankelijk van het type aandeelhouder.

Om onbegrip en misverstanden weg te nemen heeft de NVP contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken. Het resultaat is dat de NVP en banken webinars gaan organiseren. Het doel is de emotie uit het onderwerp te halen, over en weer helderheid te verschaffen, de sense of urgency te vergroten en tot een gelijk speelveld te komen voor de ondernemingen, ondernemers en medewerkers. 

Overzicht en samenhang in maatregelen
Belangrijk is dat we de coronacrisis in samenhang bezien. Daarom werken het kabinet en ondernemend Nederland nauw samen aan pakketten van maatregelen om uit de crisis komen. In bijgaande matrix zijn die geordend naar fase en onderwerp.

Toekomst
Het noodpakket voor de eerste fase van deze crisis zal worden gevolgd door een tweede noodpakket, dat nodig is om de 1,5 meter economie aan de gang te krijgen. Er worden aan veel tafels in Den Haag gesprekken gevoerd.

Naast korte termijn liquiditeitssteun moeten er oplossingen komen voor solvabiliteitsproblemen, moet de binnenlandse vraag worden aangewakkerd en de internationale economie weer op gang komen. Stuur ons uw ideeën over hoe we de economische structuur versterking verder vorm kunnen geven.