Juridische & regulatory zaken

De NVP zet zich actief in om de belangen van private equity en venture capital te vertegenwoordigen in het juridisch domein. Dit doen we door te reageren op wetsvoorstellen en in gesprek te gaan met beleidsmedewerkers en toezichthouders bij de overheid. Hierin werken we samen met onze internationale zusterorganisaties en experts uit onze commissies (zie hier de Legal & Regulatory commissie).

Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met Felix Zwart of Mashid Mojabi via info@nvp.nl.


Reactie op het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

De NVP juicht in haar reactie de modernisering van de personenvennootschappen en meer in het bijzonder de CV toe. Een duidelijke en eenvoudigde regeling kan bijdragen aan de rechtszekerheid en het vestigingsklimaat in Nederland. Ook steunen we de keuze dat het Wetsontwerp in beginsel regelend recht omvat, waardoor er voor partijen ruimte bestaat om hiervan af te wijken. In onze reactie pleiten we ervoor om de rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap afhankelijk te stellen van een inschrijving in het handelsregister. Alleen dan geloven we dat het Wetsontwerp nog beter kan bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. Benieuwd naar onze volledige reactie? Klik dan hier.


Wet Vifo

In juni 2023 is de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking getreden. Transacties die zien op Nederlandse ondernemingen, die worden gezien als “vitale aanbieder” of “beheerder van een bedrijfscampus”, of die zich bezig houden met “sensitieve technologie”, zijn voortaan onderworpen aan een voorafgaande toets met betrekking tot de nationale veiligheid. Dit is in lijn met de toegenomen aandacht voor nationale veiligheid, wat helaas ook consequenties heeft voor investeringen, zoals een langere doorlooptijd en onzekerheid in transacties. 

Om onze leden te informeren heeft de NVP i.s.m. het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) een reeks webinars over Wet Vifo en de impact daarvan op investeringen door onze leden. Als vervolg op de webinars is er een werkgroep opgesteld met specialisten op het gebied van veiligheidstoetsen en transacties monitoren ontwikkelingen rondom Wet Vifo en zullen waar nodig is in overleg treden met het BTI voor verdere verduidelijking.

Behoefte aan verdere kennisuitwisseling over Wet Vifo en wil je ook graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar info@nvp.nl.


AIFMD

Sinds juli 2014 staat de private equity en venture capital sector onder direct overheidstoezicht. De Europese richtlijn die dit mogelijk heeft gemaakt is de ‘’Alternative Investment Fund Managers’’ (AIFM-)richtlijn. Deze richtlijn wil het systeemrisico in de financiële sector verkleinen en betere bescherming aan beleggers bieden. Naast private equity en venture capital worden ook hedge funds, infrastructuur, vastgoedbeleggingen en andere zogenoemde alternatieve beleggingsinstellingen (non-UCITS beleggingsinstellingen) onder toezicht geplaatst door deze richtlijn. 

In het kort komt het er op neer dat door vergunningsplichtige partijen regelmatig en gedetailleerd gerapporteerd moet gaan worden aan toezichthouders (in Nederland AFM en DNB) over o.a. portefeuilleomvang, risicoblootstelling en de mate van leverage. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld een onafhankelijke bewaarder verplicht gesteld en komen er voorwaarden ten aanzien van het opereren van een fonds (deels) buiten de EU (het zogenaamde derdelandenregime). In ruil daarvoor krijgen onder volledig toezicht staande partijen een paspoort waarmee zij in de hele EU/EER hun fonds aan mogen bieden aan (semi-)professionele beleggers.

Enkele kernpunten uit de richtlijn zijn:

  • Private equity en venture capital fondsen worden volledig vergunningsplichtig bij meer dan €500 miljoen vermogen onder beheer als er geen leverage op fondsniveau gebruikt wordt. Wordt er wel leverage op fondsniveau gebruikt dan is deze grens €100 miljoen. Leverage op fondsniveau is ongebruikelijk in private equity of venture capital. 
  • Fondsen die deelnemingen aanbieden van meer dan €100.000 of aan minder dan 150 mensen, maar een vermogen onder beheer hebben van minder dan €500 dan wel €100 miljoen vallen onder het zogenoemde AIFM-lightregime. Deze fondsmanagers moeten zich verplicht registreren bij de toezichthouder. Daarnaast hebben zij een beperkte rapportageplicht. Het Europese paspoort is voor hen niet beschikbaar.
  • Investeringsmaatschappijen die geen deelnemingen aanbieden in hun fonds, bijvoorbeeld corporate venture capital, single-family-offices of onderdelen van banken, vallen buiten het bereik van de AIFM-richtlijn.