Juridische & regulatory zaken

De NVP zet zich actief in om de belangen van private equity en venture capital te vertegenwoordigen in het juridisch domein. Dit doen we door te reageren op wetsvoorstellen en in gesprek te gaan met beleidsmedewerkers en toezichthouders bij de overheid. Hierin werken we samen met onze internationale zusterorganisaties en experts uit onze commissies (zie hier de Legal & Regulatory commissie).

Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met Felix Zwart of Mashid Mojabi via info@nvp.nl.


Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD is onlangs in werking getreden en is gebaseerd op het concept van dubbele materialiteit. Organisaties moeten openbaar maken hoe hun activiteiten het milieu en de samenleving beïnvloeden, en hoe hun duurzaamheidsdoelen de financiën beïnvloeden. Naast energieverbruik en -kosten moeten ze emissiegegevens rapporteren, evenals doelen voor reductie ervan, samen met de financiële impact. Alle rapportages moeten publiekelijk beschikbaar zijn en worden gecontroleerd door een audit.

Bedrijven die aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen, moeten voldoen aan de CSRD:

 • €50 miljoen aan netto-omzet
 • €25 miljoen aan activa
 • 250 of meer werknemers.

Bovendien moeten niet-EU-bedrijven die een omzet van meer dan €150 miljoen in de EU hebben, ook voldoen.

Gezien deze eisen is de rapportageverplichting van de CSRD voornamelijk van toepassing op portefuillebedrijven.

Meer weten over de CSRD? Je kunt bij ons de opname van het CSRD-webinar opvragen.


De toekomst van grensoverschrijdend beleggen en investeren: wat betekent dit voor private equity en venture capital?

In Brussel en Den Haag wordt momenteel hard gewerkt aan de EU kapitaalmarktenunie, een project van de Europese Unie dat tot doel heeft om de kapitaalmarkten binnen de EU verder te integreren en te harmoniseren. Het wegnemen van barrièren en het harmoniseren van regelgeving kan investeerders helpen om gemakkelijker kapitaal aan te trekken en over grenzen heen te investeren. Als branchevereniging voor private equity en venture capital zetten wij ons actief in voor dit project.


Aan tafel bij de evaluatie van de WHOA

In de zomer van 2023 heeft de NVP deelgenomen aan de evaluatie van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), uitgevoerd door het WODC op verzoek van de Minister. Eind januari werd de evaluatie afgerond. Zie hier het volledig rapport. De NVP pleitte er voor om de griffierechten te verlagen en het beschikbaar maken van financiering via TOA-kredier. Ook is er discussie over de interpretatie van 'lopende verplichtingen', waarbij de NVP pleit dat rente niet als zodanig wordt beschouwd tijdens WHOA-trajecten. Door rente als lopende verplichting te beschouwen, kan dit de financiele druk op hen vergroten en het reorganisatieproces bemoeilijken, en het herstel van het bedrijf in gevaar brengen. Bijzonder dan aan Van Doorne voor de ondersteuning. Lees hier onze samenvatting.


Reactie op het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

De NVP juicht in haar reactie de modernisering van de personenvennootschappen en meer in het bijzonder de CV toe. Een duidelijke en eenvoudigde regeling kan bijdragen aan de rechtszekerheid en het vestigingsklimaat in Nederland. Ook steunen we de keuze dat het Wetsontwerp in beginsel regelend recht omvat, waardoor er voor partijen ruimte bestaat om hiervan af te wijken. In onze reactie pleiten we ervoor om de rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap afhankelijk te stellen van een inschrijving in het handelsregister. Alleen dan geloven we dat het Wetsontwerp nog beter kan bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. Benieuwd naar onze volledige reactie? Klik dan hier.


Wet Vifo

In juni 2023 is de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking getreden. Transacties die zien op Nederlandse ondernemingen, die worden gezien als “vitale aanbieder” of “beheerder van een bedrijfscampus”, of die zich bezig houden met “sensitieve technologie”, zijn voortaan onderworpen aan een voorafgaande toets met betrekking tot de nationale veiligheid. Dit is in lijn met de toegenomen aandacht voor nationale veiligheid, wat helaas ook consequenties heeft voor investeringen, zoals een langere doorlooptijd en onzekerheid in transacties. 

Om onze leden te informeren heeft de NVP i.s.m. het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) een reeks webinars georganiseerd over Wet Vifo en de impact daarvan op investeringen door onze leden. Als vervolg op de webinars is er een werkgroep opgesteld met specialisten op het gebied van veiligheidstoetsen. Zij monitoren ontwikkelingen rondom Wet Vifo en zullen waar nodig is in overleg treden met het BTI voor verdere verduidelijking.

Behoefte aan verdere kennisuitwisseling over Wet Vifo en wil je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar info@nvp.nl.


AIFMD herziening

De AIFMD is EU-wetgeving met de grootste directe impact op de private equity- en venture capital sector, met name fondsbeheerders en Europese LP's. De richtlijn is rechtstreeks van toepassing op beheerders van private equity- en venture capital fondsen met een beheerd vermogen van meer dan € 500 miljoen. De richtlijn stelt hen in staat hun fondsen op de markt te brengen en te beheren in de hele EU met behulp van één paspoort. Op 25 november 2021 is een herziening van het AIFMD-kader gepresenteerd waarbij belangrijke wijzigingen zijn aangebracht. In samenwerking met onze zusterorganisatie Invest Europe heeft de NVP vooral gepleit voor stabilieit in regelgeving. Mede daardoor zijn er beperkte wijzigingen aangebracht. Deze zijn als volgt:

 • Delegatie: aanvullende rapportagevereisten en grotere rol voor ESMA bij het toezicht op delegatieactiviteiten, verduidelijking van het aantal personen dat in dienst moet zijn bij de abi-beheerder
 • Regels voor het initiëren van leningen/liquiditeit: nieuwe instrumenten voor liquiditeitsbeheer voor open-end fondsen (in de regel is dit niet van toepassing op private equity- en venture capital fondsen. 
 • Rapportage: wijzigingen in de openbaarmaking van vergoedingen
 • Bewaarders: autoriteiten toe te staan ​​dat bewaardiensten zich in een andere lidstaat bevinden

De nieuwe regels treden in werking vanaf 2025 en zullen eerst in Nederlandse wetgeving omgezet moeten worden. De NVP zal ook hier de belangen van de sector in het oog houden.


Herziening EuVECA

De EuVECA-verordening biedt fondsbeheerders een vrijwillig EU-breed marketingpaspoort aan, zonder de vereiste van een AIFMD-vergunning. Oorspronkelijk ontwikkeld om grensoverschrijdende fondsenwerving door kleine durfkapitaalbeheerders te vergemakkelijken, is het EuVECA-label sinds 2018 beschikbaar voor fondsbeheerders van alle groottes. Na de herziening van de Verordening biedt het EuVECA-marketingpaspoort aanzienlijke voordelen. Zo stelt EuVECA II fondsbeheerders met minder dan €500 miljoen onder beheer (en dus onder de minimale drempel van de AIFMD) in staat kapitaal op te halen bij professionele beleggers in de hele EU zonder te hoeven voldoen aan alle eisen van de AIFMD. Bovendien is het scala aan portefeuillebedrijven waarin deze beheerders kunnen investeren uitgebreid. Daarnaast opent EuVECA II een nieuwe beleggersbasis voor fondsbeheerders met een AIFMD-vergunning. Zij kunnen hun EuVECA-fondsen aanbieden aan semi-professionele beleggers in de EU.


Herziening ELTIF

De ELTIF-verordening is een andere EU-wetgeving die professionele- en particulier beleggers de mogelijkheid biedt om langetermijninvesteringen in private assets in landen die onderdeel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER) te doen. Op 25 november 2021 heeft de Europese Commissie de herziening van het ELTIF-kader gepresenteerd. Daarbij zijn belangrijke wijziginge geintroduceerd, waaronder: 

 • Uitbreiding van soorten activa en beleggers
 • Aanpassingen die het gemakkelijker maken om ELTIF-fund-of-funds op te zetten
 • Verlichting van diversificatie- en concentratievereisten (en opheffing van sommige van deze vereisten voor uitsluitend professionele ELTIFs)
 • Verhoogde leenlimieten (en uitsluiting van leningen gedekt door niet-opgevraagde toezeggingen van de berekening)
 • Nieuwe regels over belangenconflicten die gunstig zijn voor co-investeringen
 • Nieuwe terugkoopfaciliteiten naar goeddunken van de beheerders. 

De nieuwe verordening wordt van kracht vanaf januari 2024. De verordening biedt kansen voor private-equitybeheerders om een nieuw product onder het ELTIF-label op te zetten. Hoewel dit gepaard gaat met naleving van zowel de AIFMD als de ELTIF-verordening, kan het aantrekkelijk zijn voor sommige AIFM's om de kracht van het ELTIF-merk te gebruiken om een breder scala aan investeringen aan te trekken, met name particuliere beleggers.

De NVP heeft geregeld overleg met de betrokken ministeries en toezichthouders over bijvoorbeeld de invulling van de technische standaarden van de ELTIF herziening.